Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI OK HOLDING s.r.o.

Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností OK HOLDING s.r.o.

Během práce pro společnost OK HOLDING s.r.o. je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve společnosti OK HOLDING s.r.o. a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují.


Etický kodex obsahuje minimální etické požadavky pro výkon účetní profese. Tyto požadavky vycházejí zejména z etického kodexu Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Etického kodexu Komory certifikovaných účetních.


Kodex chování společnosti OK HOLDING s.r.o.

Vyzývá jednotlivce, aby:

 • dodržovali všechny příslušné zákony
 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování
Obecné zásady

Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání   nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o našich službách.
Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

Profesní zásady
 • profesní účetní jedná při poskytování svých odborných služeb čestně, poctivě a s náležitou péčí
 • profesní účetní jedná tak, aby nepoškozoval dobré jméno účetní profese
 • profesní účetní je při poskytování svých odborných služeb objektivní a profesně nezávislý; respektuje jen takové pokyny klienta, které nejsou v rozporu s právními předpisy
 • profesní účetní dodržuje při výkonu své činnosti profesní standardy
 • profesní účetní si průběžně udržuje odbornou způsobilost pro poskytování svých služeb; dbá na to, aby požadavek odborné způsobilosti byl naplněn také u jeho spolupracovníků
 • profesní účetní poskytuje jen takové služby, ke kterým má náležité odborné znalosti a k nimž má jak při jejich příslibu, tak při plnění dostatečnou kapacitu a potřebné zdroje
 • profesní účetní je při propagaci služeb oprávněn poskytovat informace jen o takových odborných znalostech a zkušenostech, kterými disponuje. Přitom se vyvaruje použití prostředků znevažujících účetní profesi a snižujících odbornost jiných profesních účetních
 • profesní účetní zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při poskytování svých odborných služeb, s výjimkou těch, které jsou veřejně známé; sdělit informace kryté profesní mlčenlivostí může jen se souhlasem klienta, vyžadují-li to právní předpisy nebo umožňují-li to profesní standardy; profesní účetní zajišťuje, aby profesní mlčenlivost dodržovali i jeho spolupracovníci
 • za porušení profesní mlčenlivosti se považuje i využití informací pro vlastní prospěch nebo prospěch jiných osob
 • profesní účetní si počíná tak, aby byl schopen dostát odpovědnosti za případnou škodu vzniklou při poskytování svých odborných služeb
Zásady chování ve vztahu ke klientům
 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se účetnictví, daní, či personalistiky klientů
 • poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace
Střet zájmů
 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší prací při plnění úkolů pro společnost OK HOLDING s.r.o., nebo by mohly budit zdání takového konfliktu
 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti OK HOLDING s.r.o. pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec práce, prováděné pro společnost OK HOLDING s.r.o.
 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti OK HOLDING s.r.o.
 • pokud se Vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému kontaktu ve společnosti OK HOLDING s.r.o.
Duševní vlastnictví
 • chraňte duševní vlastnictví společnosti OK HOLDING s.r.o. i třetích stran
 • s výjimkou případů, kdy to vyžaduje Vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti OK HOLDING s.r.o. nebo jiných subjektů, které společnost OK HOLDING s.r.o. chrání jako důvěrné
 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Váš přímý kontakt ve společnosti OK HOLDING s.r.o.
Spravedlivé zaměstnanecké vztahy
 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem
 • udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování
Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce
 • dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany
 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí
 • provádějte prevenci pracovních úrazů
Bezpečnost a krizový management
 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti OK HOLDING s.r.o. pro vstup a opuštění budov
 • zabraňte přístupu do objektů společnosti OK HOLDING s.r.o. neoprávněným osobám
 • chraňte majetek a zařízení společnosti OK HOLDING s.r.o. před krádežemi a zneužitím
 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, klienty, zákazníky a obchodní partnery společnosti OK HOLDING s.r.o. její zařízení a technologie
Spolupráce s veřejnoprávními orgány
 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí
 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

 

Etický kodex společnosti OK HOLDING s.r.o. ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.